પંચામૃતનો ઉપયોગ કરો છો? તેનું મહત્ત્વ, આયુર્વેદીક ફાયદા અને તેને બનાવવાની સરળ રીત…

પંચામૃત અથવા તો પંચઅમૃતમ એ પાંચ સામગ્રીઓનું મીશ્રણ છે, દૂધ, દહીં, મધ, સાકર અને ઘીનું. ખાસ કરીને તેનો ઉપયોગ હીન્દુ

Read more